کلاس آلمانی

افراد چه با موقعییت پناهندگی ویا کسانی با وضعییت تحمل شده ویا حتی کسانی که آنها سالهاست در آلمان زندگی می کنند بر خلاف دیگر مهاجران ٬ برای شرکت در دوره های زبان آلمانی و یا دوره های آموزشی جهت ادغام در جامعه آلمان ٬ پشتیبانی مالی ازاداره فدرال برای پناهندگی و مهاجرت دریافت میکنند.

برای این گروه از افراد، ما دوره های زبان در سطح پایین ارائه می دهیم. این دورها هیچگونه اعتبار رسمی و معتبرندارند و ما تنها مبانی اولیه زبان را جهت ارتباطات روزمره ارائه می دهیم. تقاضا برای دوره های ما بالاست، و ما اغلب نمی توانیم تمام متقاضیان قبول کنیم. با وجوداین، در حال حاضر نیز گروه های کوچک حمایتی ، با 1 تا 10 نفر وجود دارند اغلب درمکانهای خصوصیآموزش داده می شوند.