دربارهی ما

مرکز مشاوره پناهندگان اوزنابروک – Exil
در سال 1987 موسسه ما به عنوان یک موسسه خیریه ثبت شده تاسیس شده است. از آن زمان ما خود را درفرمهای مختلفی برای اطمینان حاصل کردن ازیک زندگی بدون ترس و انسانی برای پناهندگان و مهاجران متعهد کرده ایم.
ما از طریق مشاوره به پناهندگان و مهاجران ، یادگیری زبان آلمانی و آموزشی وملاقاتها وارائه برنلمه های فرهنگی حمایت می کنیم. همکاران ما با مشاوره به پناهندگان مهاجران در مورد شرایط وروند پناهندگی، اقامت و زندگی در آلمان کمک میکنند.
تیم ما به روش های مختلف اطلاعات لازم را در مورد زندگی و شرایط موجود مردم پناهنده آماده میکنند, برای بالا بردن آگاهی عموم مردم , ادارات و سیاست از حقوق و نیازهای مردم در پناهنده آنها راارائه میدهد. هدف این است که ایجاد پذیرش عمومی برای مهاجران درزندگی روزمره ما و حساس کردن عموم به پیوستن مهاجران در جامعه است.

ما حمایت میکنیم

  • برای پر کردن فرمها و تقاضانامه ها
  • در ادارات مختلفها
  • در ادارات دولتی
  • در ارتباط برقرارکردن با شهروندان آلمانی
  • در شکوفا شدن مهارت ها و علائق فرهنگی و هنری
  • در تحقق ابتکارات خود
  • در جستجو و پیدا کردن خانه
  • در یادگیری زبان آلمانی
  • و غیره