تبدیل به یک عضو

به عنوان یک عضو شما به ما کمک میکنید، مردم پناهندگان ومهاجران برای پشتیبانی شوند.اشتراک منظم و قابل حساب شما اساس کار مااست که ما را در برنامه ریزی امنیت می بخشد. به همین دلیل اعضای ما اهمیت ویژه ای برای ما دارند.

به عنوان یک عضو.Exil شما امکان شرکت در نشست های عمومی ودر انتخاب هیئت مدیره افتخاری آن شرکت نمایید. از آنجا که ما در برای شفافییت اطلاعات اهمییت زیادی قائل هستیم ٫ شما را به عنوان یک عضوبرای شرکت در‍ همه جلسات ماهیانه صمیمانه دعوت می کینم.

در مجمع ماهانه هیئت مدیره، کارکنان و نمایندگان افتخاری شرکت می کنند، که آنها از مناطق کاری مربوطه گزارش می دهند. تاریخ این جلسه ها را در تقویم ما پیدا خواهد کرد. همچنین شما می خواهد یک بار در ماه شما خبرنامه ما را دریات میکنید، که ما شما را در جریان فعالیت های جاری این انجمن قرار میدهیم.

افراد و موسسات هر دو می توانند عضو شوند. حق عضویت 50 یورو در هر سال است، و با تخفیف 20 یورو است. ما همچنین با خوشحال می شویم اگر شما به طور داوطلبانه حق عضویت بیشتری را پرداخت نمایید هر سهم مهم است و به طور مستقیم برای کمک به پناهندگان خواهد آمد.